Informacje o projekcie

Projekt proponuje wsparcie poprzez organizowanie grup samopomocowych oraz wywieranie jednoczesnego nacisku na środowisko pracy i otoczenie rodzinne uczestników. Postanowiono w tym przypadku zastosować w praktyce diagnozy, według których najlepsze efekty w zakresie komunikacji społecznej i rozwiązywania problemów związanych ze skutkami bezrobocia mają projekty oddziałujące wieloaspektowo na otoczenie, którego reakcji oczekujemy. W realizowanym projekcie skupiono się na uzyskaniu rzeczywistego, a nie tylko deklarowanego, wsparcia ze strony rodzin, przyjaciół i przedsiębiorców oraz o aktywną współpracę lokalnych instytucji pomocowych.

Z analizy sytuacji i rezultatów osiąganych w programach uruchamianych w różnych krajach UE wynika, że wszystkie sukcesy w zakresie walki z bezrobociem zawdzięczane są przede wszystkim subsydiowaniu miejsc pracy, a organizowane staże i elementy przygotowania zawodowego nie stanowią trwałej wartości. W rezultacie na rynku pracy występują jednocześnie i ciągle: wielka liczba nieobsadzonych stanowisk pracy i równie liczna grupa bezrobotnych poszukujących zajęcia.

Należy pilnie zareagować na znaczny poziom bierności wobec wymagań współczesnego, elastycznego środowiska pracy i bezradność w wyborze reakcji na wyzwania związane z podjęciem zatrudnienia. Wobec tego, że część młodzieży przeszła przez różnego rodzaju procedury aktywizacji i nadal jest zagubiona na rynku pracy, należy wnosić, że żaden z zastosowanych instrumentów nie odegrał oczekiwanej roli, a także, że niedostateczne było wsparcie otoczenia, tj. rodziny, przyjaciół i środowisk w miejscach odbywania stażu i szkoleń.

Sytuacja z grupy wiekowej 50+, która pomimo tego iż od kilku lat jest mocno wspierana m.in. poprzez projekty realizowane w ramach EFS, wciąż jest nierozwiązanym “problemem” rynku pracy, który się powiększa wraz z wydłużaniem się wieku emerytalnego. Jedną z ważnych przyczyn tego stanu są niewłaściwe postawy znacznej części poszukujących pracy i przedsiębiorców wobec wymagań rynku.

Ideą projektu jest nie tylko wsparcie samych uczestników projektu, ale także oddziaływanie na całe środowisko, w którym się pojawiają – od szkół po pracę i rodziny. Realizacja tego założenia wymaga aktywnego angażowania poszczególnych grup z otoczenia: rodzin, grona znajomych i środowiska pracy, co powinno przynieść trwałe skutki w postaci zmian nastawienia i przełamania niektórych z barier utrudniających pozyskanie pracy.

Kluczowym elementem projektu jest założenie i prowadzenie Centrum Integracji z Rynkiem Pracy (CIRP). Centrum zostanie utworzone przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku (PCPR). Dzięki współpracy z PCPR, oraz w porozumieniu ze Starostą Pułtuskim, rezultaty projektu będą wdrażanie i upowszechnianie na lokalnym rynku pracy.